بایگانی/آرشیو برچسب ها : اعمال ما و بازتاب آنها

بازتاب اعمال انسان

baz tab amal

بازتاب عمل از بعضى از آیات قرآن کریم و نیز از روایات فراوان برمىآید که یکى از آثار اعمال انسان ها, بازگشت عمل به خود و یانزدیکان انسان است; بدین معنا که اگر انسان کارى را در حق دیگرى انجام دهد, خواه بحق باشد و خواه ناحق ـ ((مثل)) همان عمل در حق او و یا نزدیکان او از ناحیه ...

ادامه مطلب